دین‌داری و انزوای اجتماعی (مورد مطالعه: شهروندان شهر مشهد)

سیدعلیرضا افشانی؛ حسین عباس نژاد

دوره 14، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 30-59

https://doi.org/10.22034/fakh.2020.193168.1345

چکیده
  چکیدهیکی از مؤلفه‌های اساسی در توسعه هر جامعه‌ای، مشارکت و عدم انزوای اجتماعی افراد آن جامعه است. پایین بودن سطح میزان انزوای اجتماعی، در هر جامعه‌ای پیش‌نیاز هر گونه توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی محسوب شده است. آگاهی از وضعیت انزوای اجتماعی ساکنان یک اجتماع، نقش مؤثری در شناخت چالش‌ها و راهکارهای توسعه یک جامعه داشته ...  بیشتر

مطالعه مقایسه ای تأثیر انزوای اجتماعی بر سلامت شهروندان مشهد

پژمان ابراهیمی؛ علیرضا افشانی؛ غلامرضا حسنی درمیان؛ مهدی کرمانی

دوره 13، شماره 3 ، خرداد 1398، ، صفحه 7-44

https://doi.org/10.22034/fakh.2019.190400.1337

چکیده
  چکیدهبرای ایجاد و گسترش سلامت در فضای جامعه، کاهش احساس انزوای اجتماعی ضروری است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر انزوای اجتماعی بر سلامت شهروندان شهر مشهد انجام شده است. چارچوب نظری این پژوهش، ترکیبی از مجموعه نظریات دورکیم، تحلیل شبکه و رویکرد تنهایی است. روش این تحقیق مبتنی بر پیمایش از نوع توصیفی و همبستگی بوده و جمع آوری داده ها ...  بیشتر