بررسی رابطه جامعه پذیری سازمانی و مسؤولیت پذیری اجتماعی (مورد مطالعه: کارکنان سازمان فرهنگی شهرداری مشهد)

حاجیه رجبی فرجاد؛ مصطفی اکرمی

دوره 12، شماره 3 ، خرداد 1397، ، صفحه 87-118

چکیده
  هدف پژوهش، تعیین رابطه جامعه پذیری سازمانی و مسؤولیت پذیری اجتماعی در سازمان فرهنگی شهرداری مشهد بوده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان سازمان فرهنگی شهرداری مشهد می باشد که 280 نفر بوده و با توجه به جدول مورگان، تعداد 162 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب ...  بیشتر

نقش میانجی سرمایه اجتماعی در رابطه سرمایه روان شناختی با جامعه پذیری سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی- واحد قوچان

رضا ساجدی قوچانی؛ بهرنگ اسماعیلی شاد

دوره 11، شماره 3 ، خرداد 1396، ، صفحه 7-22

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه سرمایه روان شناختی با جامعه پذیری سازمانی و سرمایه اجتماعی می باشد. روش پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان به تعداد 150 نفر می باشد که حجم نمونه به تعداد 109 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب گردید. ابزار ...  بیشتر