عوامل مؤثر بر قانون‌گریزی در مناطق حاشیه نشین شهر مشهد

میلاد پوررجبی؛ علی اکبر مجدی

دوره 13، شماره 4 ، شهریور 1398، ، صفحه 35-60

https://doi.org/10.22034/fakh.2020.193879.1346

چکیده
  حاشیه‌نشینی که ازجمله عوامل به وجود آورنده‌ شرایط قانون‌گریزی و برهم زننده امنیت کلان‌شهرها است، زاییده برنامه‌ریزی‌های نامناسب اقتصادی و اجتماعی است. هدف این مقاله، ارزیابی میزان قانون‌گریزی و تبیین برخی عوامل مؤثر بر آن در نواحی حاشیه نشین و حومه شهرستان مشهد است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و جامعه آماری آن کلیه افراد حومه ...  بیشتر

علوم تربیتی و روانشناسی
پیش بینی رضایت شغلی زنان شاغل در مشاغل خدماتی غیر دولتی مشهد

علی اکبر مجدی؛ امید رضایی؛ سیمین برادران

دوره 8، شماره 1 ، آذر 1392، ، صفحه 115-138

https://doi.org/10.22034/fakh.2014.154521

چکیده
  امروزه اهمیت رضایت شغلی در بهره وری نیروی انسانی در مشاغل مختلف، بر کسی پوشیده نیست و بخشی از این نیروی انسانی را زنان تشکیل می دهند که بررسی مسائل آنان شایسته توجه است. هدف از این مطالعه، بررسی میزان رضایت شغلی زنان شاغل در خدمات غیردولتی مشهد و همچنین مشخص کردن عوامل مؤثر بر آن می باشد. روش به کار رفته در این تحقیق، از نوع توصیفی- همبستگی ...  بیشتر