معرفی دو اقرابادین باقیمانده از قرن دوازدهم هجری (قرابادین کبیر و قرابادین صالحی)

ندا پورمحمود؛ مصطفی گوهری فخرآباد

دوره 13، شماره 3 ، خرداد 1398، ، صفحه 45-62

https://doi.org/10.22034/fakh.2019.168725.1313

چکیده
  چکیدهقرابادین یا اقراباذین، به کتاب ها و آثاری اطلاق می شود که اطلاعات مربوط به انواع داروهای مرکب، چگونگی تهیه، موارد استفاده و همچنین شیوه کاربرد آن ها را دربردارد. پزشکان و داروشناسان مسلمان در جریان نهضت ترجمه آثار داروشناسی سرزمین های دیگر بویژه یونان را به عربی ترجمه کردند و در طی قرن های بعد دانشمندان مسلمان نیز کتاب های ...  بیشتر