بررسی سرمایه اجتماعی بر کارایی سازمانی با نقش میانجی خلاقیت سازمانی مورد مطالعه: اداره کل امور مالیاتی استان خراسان جنوبی

حاجیه رجبی فرجاد؛ طیبه سرگزی

دوره 14، شماره 1 ، آذر 1398، ، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22034/fakh.2020.209060.1374

چکیده
   سرمایه اجتماعی از آنجا که فرایند نوآوری، خلاقیت، یادگیری تیمی و ... را تحت تأثیر قرار می‌دهد و آنها را تسهیل می‌کند، مفهومی اساسی و بنیادی در درک نوآوری، خلاقیت و پویایی‌های سازمانی به‌شمار می‌آید. این پژوهش که از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی-پیمایشی است، در جهت تعیین تأثیر سرمایه اجتماعی بر کارایی سازمانی با نقش میانجی ...  بیشتر

بررسی رابطه جامعه پذیری سازمانی و مسؤولیت پذیری اجتماعی (مورد مطالعه: کارکنان سازمان فرهنگی شهرداری مشهد)

حاجیه رجبی فرجاد؛ مصطفی اکرمی

دوره 12، شماره 3 ، خرداد 1397، ، صفحه 87-118

چکیده
  هدف پژوهش، تعیین رابطه جامعه پذیری سازمانی و مسؤولیت پذیری اجتماعی در سازمان فرهنگی شهرداری مشهد بوده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان سازمان فرهنگی شهرداری مشهد می باشد که 280 نفر بوده و با توجه به جدول مورگان، تعداد 162 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب ...  بیشتر