باستان شناسی
بازشناسی الگوی معماری و ساختار فضایی خانه باغ های اسلامیه (شهرستان فردوس)

حسن هاشمی زرج آباد؛ مرتضی نهاری

دوره 8، شماره 4 ، بهمن 1393، ، صفحه 149-164

https://doi.org/10.22034/fakh.2015.143791

چکیده
  اسلامیه شهری است در شمال شرقی فردوس که بعد از زلزله سال 1347 خورشیدی در این منطقه تأسیس گردید. خانه های این شهر توسط معماران محلی و بدون حمایت و نظارت دولت وقت احداث شد. در این پژوهش سعی بر آن است با ارائه پلان و عکس به توضیح و توصیفی در مورد معماری این خانه ها دست یازیم. مطالعات انجام گرفته مؤید این امر است خانه های احداث شده بعد از زلزله ...  بیشتر