نویسنده = محمد حسن شربتیان
تعداد مقالات: 5
3. مطالعه تأثیر سرمایه فرهنگی و مؤلفه های آن بر سبک تغذیه ای شهروندان شهر مشهد

دوره 11، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 127-156

المیرا عرفانیان قصاب؛ محمد حسن شربتیان


5. مطالعه جامعه‌شناختی شاخص‌های احساس بهزیستی اجتماعی شهروندان شهر مشهد

دوره 10، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 115-137

محمد حسن شربتیان؛ پویا طوافی