بررسی رابطه میان بهزیستی درونی با معیارهای انتخاب همسر جوانان گناباد

اقدس اصغری؛ فاطمه ترابی دلوی؛ ملیحه صالحی

دوره 10، شماره 1 ، بهمن 1394، ، صفحه 7-20

چکیده
  بهزیستی درونی جزء روان شناختی کیفیت زندگی است و شامل دریافت های فرد از میزان هماهنگی بین هدف های معین و ترسیم شده با پیامدهای عملکردی است که در فرایند ارزیابی های مستمر به دست می آید و به رضایت درونی و نسبتاً پایدار در توالی زندگی منتهی می شود. یکی از متغیرهای شناختی که با سطح بهزیستی درونی مرتبط است، شیوه های گزینش در افراد است. افراد ...  بیشتر