دیو در فرهنگ ایران زمین با تکیه بر خراسان جنوبی

محمدرضا سرمد؛ صدیقه خزاعی

دوره 9، شماره 4 ، شهریور 1394، ، صفحه 57-74

چکیده
  دیوواژه ای است ابهام آمیز در بودن یا نبودن، در شکل ظاهر و شمای ذهنی و نقش آفرینی مثبت یا منفی که در فرهنگ فارسی تعابیر گوناگونی برای آن بیان شده است. تقابل نیروهای خیر و شر، تقسیم جهان به دو پهنه نور و تاریکی و عقیده به ستیز دائمی میان پدیده های اهورایی و اهریمنی، باوری رایج در میان تمام اقوام و ملت هاست؛ پیکاری که تا جهان برپاست، ادامه ...  بیشتر