تاریخ ایران
تأسیس بانک شاهی شعبهی بیرجند و تأثیرات آن در منطقه

زهرا علیزاده بیرجندی؛ زهرا نادی

دوره 6، شماره 4 ، شهریور 1391، ، صفحه 31-57

https://doi.org/10.22034/fakh.2013.156169

چکیده
  بانک شاهی بیرجند، یکی از شعبههای بانک شاهنشاهی است که در 1331ق./ 1913م. به دنبال سیاستهای اقتصادی و استراتژیک بریتانیا، در بیرجند ایجاد شد. ساختار تشکیلاتی بانک شاهی بیرجند با توجه به حوزهی قلمرو آن مشتمل بر یک رئیس و یک یا دو کارمند بود. ریاست آن بر عهدهی انگلیسیها و معاونت یا همان تحصیلداری بانک و سمت مترجمی، بر عهدهی ایرانیان بود. این ...  بیشتر