زبان انگلیسی و زبان شناسی
بررسی نقش فعالیت های ترجمه در آموزش و یادگیری زبان انگلیسی مطالعه موردی: دانشجویان مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه بیرجند

حمیده محمدی؛ جلیل اله فاروقی هندوالان؛ علی علیزاده

دوره 8، شماره 3 ، آذر 1393، ، صفحه 85-100

https://doi.org/10.22034/fakh.2014.144457

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق، بررسی نقش فعالیت های ترجمه در آموزش و یادگیری زبان انگلیسی است. نگارندگان پس از شرح مختصری در مورد پیشینه ی نظری موجود، گزارشی از شواهد تجربی مرتبط با تحقیق حاضر ارائه می دهند. روش پژوهش صورت گرفته، کمی و توصیفی، از نوع پیمایشی است. در این روش، نتایج بر پایه ی تحلیل آماری پرسشنامه، با استفاده از نرم افزار SPSS و ...  بیشتر

ادبیات و علوم انسانی
بررسی صرفی- نحوی گویش کرمانجی خراسان با تأکید بر نظام های حالت

علی علیزاده؛ محمد تقوی گلیان

دوره 7، شماره 1 ، آذر 1391، ، صفحه 59-76

https://doi.org/10.22034/fakh.2013.156249

چکیده
  گویش کرمانجی خراسان گونه ای از شاخه شمالی زبان کردی محسوب می شود که بر طبق آمار غیر رسمی حدود 7/1 تا 2 میلیون نفر گویشور در نقاط مختلف خراسان از جمله، قوچان، شیروان، بجنورد، اسفراین، چناران، فاروج، باجگیران، درگز، کلات، لوجی، رائین، جوین، مانه و سملقان، راز و جرگلان، گرمه  جاجرم و رادکان و به صورت محدود حتی در مشهد بدان تکلم می­کنند. ...  بیشتر