بهره وری آموزشی مجتمع های آموزشی و پرورشی از دیدگاه مدیران و معلمان مورد مطالعه: خراسان جنوبی

ایرج مهدی زاده؛ سیدعلی سیادت؛ مصطفی مستکملی؛ مجید انصاری فر؛ زهرا مستکملی

دوره 9، شماره 1 ، آبان 1393، ، صفحه 165-183

چکیده
  ورود به هزاره سوم از نظر نظام جهانی تعلیم و تربیت، دارای وجوه ممیزه و شرایط ویژه‌ای است. بدین مفهوم که همزمان با تغییر در ابعاد فناوری، مدیریتی و ساختاربندی نوین منابع، لازم است از هر فرصتی در راستای توسعه مدارس و حرکت به سوی توانایی محوری فراگیران و نقش‌پذیری بهتر عوامل بهره مند گردید. تصویب طرح ایجاد مجتمع‌های آموزشی و پرورشی در ...  بیشتر