ادبیات و علوم انسانی
گویش بیرجندی: بقا یا زوال؟

سیدمحمدحسین قریشی؛ نرجس حاجی آبادی؛ محسن مبارکی

دوره 9، شماره 1 ، آبان 1393، ، صفحه 73-94

https://doi.org/10.22034/fakh.2015.143731

چکیده
  تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در سال های اخیر به همراه توسعه­ی صنعت، فناوری و ارتباطات، موجب گرایش گویشوران زبان­ها و گویش­های بومی و اقلیت به زبان­ ملی کشورمان یعنی فارسی معیار شده است و این روند، عاملی برای تضعیف جایگاه و تهدیدی برای حفظ زبان­ها و گویش­های محلی به حساب می­آید. بیرجندی یکی از گویش­های محلی ...  بیشتر