نمایه سازی مقالات فصلنامه در جهاد دانشگاهی (SID)

مقالات فصلنامه علمی مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان در پایگاه جهاد دانشگاهی کشور نمایه سازی می شود