دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 48، تابستان 1397، صفحه 7-183 
4. نقوش انسانی در کنده نگاره های شرق ایران

صفحه 91-122

سارا صادقی؛ حمیدرضا قربانی؛ حسن هاشمی زرج آباد