دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 42، زمستان 1395، صفحه 7-174 

مقاله پژوهشی

1. بررسی کیفیت روابط متقابل در شبکه ی روابط اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی گناباد

صفحه 7-31

بی بی اقدس اصغری؛ مریم اسکافی نوغابی؛ حسین کاردان مقدم


4. بررسی و تحلیل الگوی مهاجرت در استان خراسان رضوی

صفحه 77-105

سید هادی زرقانی؛ سید مصطفی حسینی؛ محمد قنبری؛ محمد حسین قیاسی