دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 41، پاییز 1395، صفحه 7-137 
3. بررسی فرهنگ مطالعه در دانش‌آموزان شهر بیرجند

صفحه 49-62

محمد اکبری بورنگ؛ سیدنورالله نصراللهی