دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 37، زمستان 1394، صفحه 7-161 (شماره پیاپی 37) 

مقاله پژوهشی

1. بررسی رابطه میان بهزیستی درونی با معیارهای انتخاب همسر جوانان گناباد

صفحه 7-20

اقدس اصغری؛ فاطمه ترابی دلوی؛ ملیحه صالحی