دوره و شماره: دوره 15، شماره 3 - شماره پیاپی 59، بهار 1400، صفحه 7-219 

مقاله پژوهشی

1. ارائه راهبردهای جذب گردشگر خارجی در شهر مشهد با استفاده از مدل استراتژیک SOAR

10.22034/fakh.2021.273660.1449

سید مرتضی غیور باغبانی؛ معین حیدری اقدم؛ فائزه حامد همراهیان؛ منیره یگانه مفرد