دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 58، زمستان 1399، صفحه 7-188 
3. شعله‌واری بیان دو عارف بزرگ خراسان (سنایی و مولانا)

صفحه 57-90

10.22034/fakh.2021.266362.1443

محمد بهنام فر؛ مصطفی غریب؛ سیدمهدی رحیمی؛ ابراهیم محمدی