دوره و شماره: دوره 14، شماره 3 - شماره پیاپی 55، بهار 1399 
2. تحلیلی بر سکه‌های ناصرالدین شاه قاجار ضرب شده در هرات با استفاده از تجزیه عنصری پیکسی

10.22034/fakh.2020.228601.1399

حسین کوهستانی اندرزی؛ زهره جوزی؛ زهرا نصراللهی؛ محمدامین سعادتمهر؛ مریم یاغی زهی؛ هانیه حسین نیا امیرکلایی