دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 50، زمستان 1397، صفحه 7-185 
5. بررسی مشارکت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در شهرستان خواف

صفحه 7-46

10.22034/fakh.2019.93144

موسی افضلیان سلامی؛ مسعود زمانی مقدم؛ اسماعیل صالحی