شماره جاری: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 50، زمستان 1397، صفحه 7-185 
5. بررسی مشارکت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در شهرستان خواف

صفحه 7-46

موسی افضلیان سلامی؛ مسعود زمانی مقدم؛ اسماعیل صالحی


6. تأثیر شهرنشینی بر رشد علم در خراسان از فتوحات اولیه تا امارت طاهریان

صفحه 75-97

حسین شیرمحمدی باباشیخعلی؛ مرضیه شریفی؛ مصطفی پیرمرادیان