1. تأثیر کسب وکارهای خانگی بر توانمندسازی زنان روستایی (مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان درمیان)

جواد میکانیکی؛ زهرا شیرزور علی آبادی؛ فاطمه قاسمی

دوره 15، شماره 3 ، خرداد 1400، ، صفحه 179-210

http://dx.doi.org/10.22034/fakh.2021.280572.1457

چکیده
  زنان یکی از مهم­ترین گروه­های اجتماعی هستند که در پیشرفت اجتماعی و اقتصادی جامعه نقش مهمی دارند؛ بنابراین باید در همه زمینه­ها توانمند شوند تا بتوانند در جامعه نقش فعال­تری داشته باشند؛ بویژه زنان روستایی که نقش قابل توجهی در جامعه روستایی ایفا می­کنند. با توجه به اینکه روستاهای بخش مرکزی شهرستان درمیان دچار ضعف بنیان­های ...  بیشتر