کلیدواژه‌ها = آموزش عالی
تعداد مقالات: 2
2. تحلیل کیفی دیدگاه مدیران آموزش عالی خراسان به تیم‌سازی و کارتیمی دانشگاهی (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد)

دوره 11، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 133-161

مجتبی نادی؛ محمدرضا آهنچیان؛ محسن نوغانی دخت بهمنی؛ کلثومه شجاع