1. مطالعه مقایسه ای تأثیر انزوای اجتماعی بر سلامت شهروندان مشهد

پژمان ابراهیمی؛ علیرضا افشانی؛ غلامرضا حسنی درمیان؛ مهدی کرمانی

دوره 13، شماره 3 ، خرداد 1398، ، صفحه 7-44

http://dx.doi.org/10.22034/fakh.2019.190400.1337

چکیده
  چکیدهبرای ایجاد و گسترش سلامت در فضای جامعه، کاهش احساس انزوای اجتماعی ضروری است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر انزوای اجتماعی بر سلامت شهروندان شهر مشهد انجام شده است. چارچوب نظری این پژوهش، ترکیبی از مجموعه نظریات دورکیم، تحلیل شبکه و رویکرد تنهایی است. روش این تحقیق مبتنی بر پیمایش از نوع توصیفی و همبستگی بوده و جمع آوری داده ها ...  بیشتر