تحلیل عوامل اثرگذار بر احساس امنیت شهروندان در شهر بیرجند

محمدباقر آخوندی؛ فروزان شمسی

دوره 14، شماره 4 ، شهریور 1399، ، صفحه 7-32

http://dx.doi.org/10.22034/fakh.2020.221575.1390

چکیده
  امروزه اهمیت احساس امنیت در پیشرفت جوامع بشری تا بدان‌جاست که لازمه‌ی داشتن جامعه‌ای سالم محسوب می‌شود. تحلیل عوامل اثرگذار بر احساس امنیت شهروندان در شهر بیرجند، موضوع این تحلیل می‌باشد که با هدف سنجش احساس امنیت (جانی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی، اجتماعی، سیاسی) شهروندان بیرجندی صورت گرفته ‌است. پرسش اصلی این می‌باشد که چرا در ...  بیشتر