1. گونه‌شناسی الگوهای معاصر مسکن روستایی و ارتباط آن با اقلیم (مطالعه موردی: روستای کَنگ مشهد)

فرزانه بی مکر؛ رضا میرزایی؛ سید مهدی مداحی؛ احمد حیدری

دوره 15، شماره 1 ، آذر 1399، ، صفحه 7-30

http://dx.doi.org/10.22034/fakh.2021.226541.1398

چکیده
  امروزه شناخت معماری مسکن روستاها حائز اهمیت می­باشد، زیرا الگوهای فضایی معماری آنها در تعامل با اقلیم و محیط شکل گرفته و دارای رابطه تنگاتنگی با خصوصیات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ساکنین خود می­باشند. این مطالعه در نظر دارد، به بررسی مسکن روستای کَنگ واقع در شهر مشهد، به­عنوان یک مجموعه آمیخته با طبیعت بپردازد، زیرا تفاوت ...  بیشتر