مطالعه وضعیت فرآیند بازاریابی در کتابخانه های دانشگاهی بیرجند

مریم خدابخشی؛ مریم سلامی

دوره 11، شماره 3 ، خرداد 1396، ، صفحه 23-45

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی وضعیت فرایند بازاریابی براساس مدل چهارپی (4P) در کتابخانه های دانشگاهی شهر بیرجند است. پژوهش حاضر توصیفی – پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش تا پایان دی ماه سال 1395، 50 نفر بوده است. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه ای است که ضریب پایایی آن با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ0/916  محاسبه شد. تجزیه و تحلیل ...  بیشتر