ادبیات و علوم انسانی
واکاوی علل زوال شرکت سهامی زراعی نوبنیاد سهل آباد در شهرستان نهبندان

محمد حجی پور

دوره 16، شماره 3 ، خرداد 1401، ، صفحه 37-66

http://dx.doi.org/10.22034/fakh.2022.307215.1507

چکیده
  پیش از انقلاب، تشکیل شرکت­های سهامی زراعی با هدف تغییر در ساختارهای بخش کشاورزی انجام شد که در آن زمان به سبب مسائلی همچون عدم توجه به مشارکت و رضایت جامعه روستایی، ناموفق ماند. طی دو دهه­ اخیر، بازگرایشی به احیا و ایجاد شیوه بهره­برداری سهامی زراعی در اقصی نقاط کشور می­توان شاهد بود که نمونه آن، ایجاد شرکت سهامی زراعی در دشت ...  بیشتر

تدوین مدل مفهومی توانمندسازی زنان روستایی با استفاده از نظریه داده بنیان (مورد مطالعه: دهستان عشق آباد شهرستان نیشابور)

اسداله عربخانی؛ سیدمحمد سیدمیرزایی؛ علیرضا کلدی

دوره 13، شماره 3 ، خرداد 1398، ، صفحه 89-116

http://dx.doi.org/10.22034/fakh.2019.197529.1351

چکیده
  این مقاله ضمن بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی زنان روستایی در دهستان عشق آباد شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی، به بررسی نقش این زنان در ارتباط با توسعه محلی می پردازد. در این مقاله از روش گراندد تئوری و تکنیک های ارزیابی مشارکتی روستایی، مصاحبه نیمه ساخت یافته، مشاهده و قدم زدن در میدان و بحث گروهی استفاده گردیده و با روش گلوله ...  بیشتر

سنجش توسعه در مناطق روستایی با تأکید بر برخی شاخص های اجتماعی - فرهنگی مورد مطالعه: شهرستان های استان خراسان رضوی

یعقوب زارعی

دوره 11، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 51-75

چکیده
  عدم توجه لازم به مناطق روستایی طی دهه های اخیر که موجب ایجاد عدم تعادل فضایی و یک سو شدن جریان خدمات، سرمایه و جمعیت به سمت کانون های شهری گردیده است، ضمن روبه رو ساختن سکونتگاه های روستایی با دامنه ی حداکثری از فقر و نابرابری، ضرورت برنامه ریزی و آمایش فضا در مناطق روستایی را بیش از پیش ایجاب نموده است. از همین رو، پژوهش حاضر ...  بیشتر

بررسی پیامدهای اجتماعی خشکسالی بر نواحی روستایی (مطالعه موردی: بخش شوسف شهرستان نهبندان)

محمود فال سلیمان؛ جواد میکانیکی؛ حسین سنجری

دوره 8، شماره 4 ، بهمن 1393، ، صفحه 111-127

چکیده
  کشور ما به دلیل قرارگیری در کمربند خشک عرض‌های جغرافیایی نیمکره شمالی به طور پیوسته از خشکسالی، خشکی و کم‌آبی رنج می‌برد. هر چند حدود دو سوم از پهنه جغرافیایی کشور در عرصه مناطق خشک واقع شده، ولی در دو دهه اخیر گسترش خشکسالی و کم‌آبی تمام کشور را تحت تأثیر قرار داده است. به طوری که این مسأله از دغدغه‌های مهم سیاستگذاران و برنامه‌ریزان ...  بیشتر

قابلیت‌های توسعه گردشگری نواحی روستایی مطالعه موردی: روستای خراشاد شهرستان بیرجند

سمیه ابراهیمی؛ کامران برومند سرکرده

دوره 8، شماره 1 ، آذر 1392، ، صفحه 7-22

http://dx.doi.org/10.22034/fakh.2014.154512

چکیده
  صنعت گردشگری در حال حاضر به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع درآمد و از طریق ایجاد جریان مالی به عنوان مؤلفه ی عمده ای در بهبود اقتصادی مناطق و کشورها مطرح می شود. توسعه گردشگری در روستاها نیز گسترش فرصت های شغلی، ایجاد درآمد اضافی و فقرزدایی را در مناطق روستایی به ارمغان می آورد و مزایای فرهنگی و زیست - محیطی نیز به دنبال دارد. اما همواره ...  بیشتر