بررسی شاخص‌های سلامت اجتماعی زنان شهر فردوس

محمد حسن شربتیان

دوره 14، شماره 1 ، آذر 1398، ، صفحه 23-47

http://dx.doi.org/10.22034/fakh.2020.177733.1320

چکیده
  سلامت اجتماعی عبارت است از ارزیابی توانایی انجام مؤثر، کارآمدی عملکردها، مهارت­ها و نقش‌های اجتماعی فرد در جامعه تعریف می شود. هدف از نوشتار حاضر ارزیابی وضعیت سلامت اجتماعی زنان شهر فردوس بوده است. این تحقیق بر مبنای نظریه کییز و با روش‌ پیمایشی از نوع توصیفی انجام شده­، جامعه آماری آن را زنان20 تا 45 ساله شهر فردوس در سال 1395 تشکیل ...  بیشتر

وضعیت اعتیاد به اینترنت و نقش پیش بینی کننده آن در سلامت اجتماعی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه بیرجند)

هادی پورشافعی؛ فاطمه نادری

دوره 12، شماره 4 ، شهریور 1397، ، صفحه 33-56

چکیده
  استفاده از فناوری های نوین از جمله اینترنت را باید هم فرصت و نیز تهدید تلقی نمود. صرف نظر از فرصت های فراهم شده، این ابزار ارتباطی می تواند کارکردی سالم و یا این که سلامت روانی و جسمانی کاربران از جمله دانشجویان را با تهدید روبه رو سازد. هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت اعتیاد به اینترنت و نقش پیش بینی کننده آن در سلامت اجتماعی در دانشجویان ...  بیشتر

بررسی رابطه نگرش به فساد اداری و احساس محرومیت نسبی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه پیام نور بجنورد)

هادی حسن دوست فرخانی؛ امید رضایی؛ حسن پاکزاد سرداری؛ سعید رضایی

دوره 8، شماره 4 ، بهمن 1393، ، صفحه 59-85

چکیده
  در این پژوهش سعی بر آن شده است تا از یک سو، ابتدا مسأله نگرش به فساد اداری (در تقابل با سلامت اداری) در قشر حساس دانشجویان به عنوان گردانندگان بالقوه سمت‌های سازمانی در آینده نزدیک مورد بررسی قرار گیرد و از سوی دیگر، ارتباط آن با مفهوم احساس محرومیت نسبی به عنوان یکی از مفاهیم و نظریات مهم در حوزه انحرافات اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. ...  بیشتر