نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر متغیرهای جمعیت‌شناختی بر سرمایه ‌فرهنگی در بین شهروندان خراسان شمالی

دوره 15، شماره 2، زمستان 1399، صفحه 91-120

10.22034/fakh.2021.261943.1439

علی عاقل؛ علی اصغر عباسی؛ ابوالقاسم حیدرآبادی