نویسنده = ���������� ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ویژگی های تاریخ نگاری سبک خراسانی در دوره غزنوی

دوره 15، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 31-56

10.22034/fakh.2021.257803.1430

مجتبی خلیفه؛ ستاره غفاری بیجار