نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل انباشت سرمایه وقف در نواحی خراسان جنوبی

دوره 14، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 60-76

10.22034/fakh.2020.225297.1395

محمد حجی پور؛ جواد کریمی پور؛ گلسار حجی پور؛ فاطمه نعمتی