نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر سکه‌های ناصرالدین‌شاه قاجار ضرب شده در هرات با استفاده از تجزیه عنصری پیکسی

دوره 14، شماره 3، بهار 1399، صفحه 115-141

10.22034/fakh.2020.228601.1399

حسین کوهستانی اندرزی؛ زهره جوزی؛ زهرا نصراللهی؛ محمدامین سعادتمهر؛ مریم یاغی زهی؛ هانیه حسین نیا امیرکلایی