نویسنده = ���������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. گونه‌شناسی الگوهای معاصر مسکن روستایی و ارتباط آن با اقلیم (مطالعه موردی: روستای کَنگ مشهد)

دوره 15، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 7-30

10.22034/fakh.2021.226541.1398

فرزانه بی مکر؛ رضا میرزایی؛ سید مهدی مداحی؛ احمد حیدری