نویسنده = ���������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عوامل اثرگذار بر احساس امنیت شهروندان در شهر بیرجند

دوره 14، شماره 4، تابستان 1399، صفحه 7-32

10.22034/fakh.2020.221575.1390

محمدباقر آخوندی؛ فروزان شمسی