نویسنده = �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. دین‌داری و انزوای اجتماعی (مورد مطالعه: شهروندان شهر مشهد)

دوره 14، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 30-59

10.22034/fakh.2020.193168.1345

سیدعلیرضا افشانی؛ حسین عباس نژاد