نویسنده = �������� �������� ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیرات جنگ جهانی دوم در وضعیت اجتماعی- ‌اقتصادی خراسان

دوره 14، شماره 4، تابستان 1399، صفحه 121-148

10.22034/fakh.2021.219834.1400

هادی وکیلی؛ شادی حاجی زاده سعدآباد؛ نازنین حاجی زاده سعدآباد