بررسی مشارکت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در شهرستان خواف

موسی افضلیان سلامی؛ مسعود زمانی مقدم؛ اسماعیل صالحی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 7-46

http://dx.doi.org/10.22034/fakh.2019.93144

چکیده
  لازمه تحقق توسعه همه جانبه و پایدار، توجه و تأکید بر مشارکت اجتماعی به عنوان ابزار و هدف توسعه است. با این دیدگاه، در این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت اجتماعی در شهرستان خواف، با توجه به شرایط خاص آن، پرداخته شده است. این عوامل عبارت اند از: سن، مذهب، تحصیلات، اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، عام گرایی، آینده گرایی، سنت گرایی ...  بیشتر