نویسنده = ���������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مشارکت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در شهرستان خواف

دوره 13، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 7-46

10.22034/fakh.2019.93144

موسی افضلیان سلامی؛ مسعود زمانی مقدم؛ اسماعیل صالحی