رابطه مؤلفه های هوش معنوی و تعهد شغلی در کتابداران کتابخانه های دانشگاهی شهر بیرجند

مریم سلامی؛ عصمت نجفی

دوره 11، شماره 4 ، شهریور 1396، ، صفحه 31-52

چکیده
  هوش معنوی نه تنها در بعد فردی، بلکه در بعد سازمانی نیز اهمیت ویژه ای دارد. معنویت می تواند با تأثیر بر روی وجدان انسان ها، حس تعهد نسبت به مسؤولیت های روزمره زندگی را به وجود آورده و نوعی تعهدپذیری در آنها ایجاد کند. این پژوهش با هدف بررسی رابطه هوش معنوی و تعهد شغلی کتابداران کتابخانه های دانشگاهی شهر بیرجند انجام شد. روش پژوهش ...  بیشتر

مطالعه وضعیت فرآیند بازاریابی در کتابخانه های دانشگاهی بیرجند

مریم خدابخشی؛ مریم سلامی

دوره 11، شماره 3 ، خرداد 1396، ، صفحه 23-45

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی وضعیت فرایند بازاریابی براساس مدل چهارپی (4P) در کتابخانه های دانشگاهی شهر بیرجند است. پژوهش حاضر توصیفی – پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش تا پایان دی ماه سال 1395، 50 نفر بوده است. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه ای است که ضریب پایایی آن با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ0/916  محاسبه شد. تجزیه و تحلیل ...  بیشتر