نویسنده = �������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. برنامه ریزی استراتژیک توسعه شهر بیرجند بر اساس رویکرد راهبرد توسعه شهر با مدلSWOT و QSPM

دوره 11، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 105-125

محمداجزا شکوهی؛ محمد اسکندری ثانی؛ جواد محمد آبادی