نویسنده = ���������������� ���������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تأثیر سرمایه فرهنگی و مؤلفه های آن بر سبک تغذیه ای شهروندان شهر مشهد

دوره 11، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 127-156

المیرا عرفانیان قصاب؛ محمد حسن شربتیان