اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی برتعلل دانش آموزان دختر مقطع متوسطه روستای دهک شهرستان نهبندان

مرضیه ارغوانی؛ امیر قمرانی؛ سمانه سادات جعفر طباطبائی

دوره 9، شماره 1 ، آبان 1393، ، صفحه 7-26

چکیده
  این پژوهش با هدف، نقش آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر تعلل‌ ورزی تحصیلی دانش ‌آموزان انجام شده است. روش پژوهش، نیمه آزمایشی، با طرح پیش‌ آزمون- پس‌ آزمون با گروه کنترل و جامعه آماری پژوهش، کلیه دانش‌ آموزان دختر مقطع متوسطه روستای دهک در سال تحصیلی 92-91 بودند که بر طبق جدول مورگان، 68 نفر از دانش این پژوهش با هدف، نقش آموزش راهبردهای ...  بیشتر