نویسنده = �������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. برنامه ریزی راهبردی توسعه ی گردشگری شهرستان قاینات بر اساس تحلیل SWOT

دوره 10، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 39-64

مریم سادات تقی زاده؛ نظر دهمرده