نویسنده = ������������ ���� ���� ��������
تعداد مقالات: 3
2. بررسی کیفیت روابط متقابل در شبکه ی روابط اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی گناباد

دوره 11، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 7-31

بی بی اقدس اصغری؛ مریم اسکافی نوغابی؛ حسین کاردان مقدم


3. بررسی رابطه میان بهزیستی درونی با معیارهای انتخاب همسر جوانان گناباد

دوره 10، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 7-20

اقدس اصغری؛ فاطمه ترابی دلوی؛ ملیحه صالحی