نویسنده = هادی پورشافعی
تعداد مقالات: 8
7. نقش پیش بینی کننده سلامت سازمانی در مشارکت پذیری کارکنان مورد مطالعه: سازمان آموزش و پرورش شهر بیرجند

دوره 10، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 71-92

کریم داد سپاهی؛ هادی پورشافعی؛ علی عسگری؛ رحیمه سالاری نژاد