نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سیر تحول ایوان در خانه های نهبندان از قاجار تا پهلوی

دوره 11، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 53-79

زهرا روشندل؛ حسن هاشمی زرج آباد؛ حمیدرضا قربانی