نویسنده = محمدرضا سرمد
تعداد مقالات: 1
1. دیو در فرهنگ ایران زمین با تکیه بر خراسان جنوبی

دوره 9، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 57-74

محمدرضا سرمد؛ صدیقه خزاعی